Jdi na obsah Jdi na menu
 


vediet.jpg

 

Ako uľahčiť svojmu dieťaťu začiatok školskej práce ?


 
- vyžadujte od neho jasnú a správnu odpoveď.
  - veďte dieťa,aby kľudne a pozorne počúvalo rozprávky.

  - vyžadujte,aby reagovalo hneď na vhodne zadanú úlohu          dôsledne sledujte jej splnenie.
  - sústreďte dieťa na vykonanú prácu a nedovoľte mu,aby sa zaoberalo vedľajšími činnosťami.
  - zvykajte ho na to,aby dohralo začatú hru,dokončilo rozobratú prácu.
  - veďte ho k návyku, aby denne vykonávalo drobné domáce úlohy a práce.
  - vyžadujte, aby si po hre upratalo hračky, po obede odložilo príbor a riad.
  - veďte ho pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, slušne sa správať najmä k starším ľuďom.
  - veďte ho k tomu, aby si pri hre a prechádzkach všímalo kvety, zvieratká, veci a zmeny okolo seba.
  - veďte ho k návyku, aby chodilo v pravidelnom čase spávať, aby pravidelne vstávalo, stravovalo sa, zachovávalo hygienu, aby si vždy umývalo ruky pred jedlom a po návšteve WC.Viete,čo by malo vedieť dieťa,ktoré ide do školy?

 

- malo by si pamätať niekoľko básničiek a riekaniek, vedieť svoje meno, vek, adresu, na ktorej býva.

 - s pomocou názoru by malo sčitovať a odčitovať do päť, poznať čísla od 0-10 a vedieť určiť ich poradie.

 - orientovať sa v priestore, vie, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu.

 - mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť, dieťa by nemalo mať problémy s výslovnosťou niekt.hlások, nezajakávať sa pri reči.

 - plynulo prerozprávaťudalosti, kt.zažilo alebo príbeh, kt.si vypočulo, prerozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu, vyjadrovať sa plynule aj v zložit.vetách.

 - odpovedať na otázku, keď sa ho pýtajú.

 - nakresliť postavu primerane svojmu veku, ťahy kresby sú plynulé, línie pevné a neroztrasené, svalstvo ruky je pri práci uvoľnené.

 - dieťa vie nakresliť geom.tvary podľa predlohy, vie vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary.

 - vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobovať sa novému prostrediu.

 - cítiť sa dobre v kolektíve det,vyhľadávaťich-uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť.

 - vydržať sedieť pri jednej činnosti 20min.a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať.

 - mať chuť učiť sa, často sa pýtať na písmená, číslice, zaujíma sa o učenie a chce vedieť viac.

 - vedieť sa samostatne obuť a obliecť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky.

 - poznať zákl.farby a geometrické tvary.

 - vedieť sa samostatne najesť a obslúžiť na WC.

 - dieťa nie je agresívne, spory medzi deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti.